Juist ons streven geeft het leven zin – Nick Cave slaat ChatGPT knock-out

In zijn antwoorden op lezersbrieven in zijn veelgeprezen The Red Hand Files toont Nick Cave, zeg maar de Lieve Lita van de popmuziek, zich meestal uiterst liefdevol en begripvol en altijd inlevend en meelevend. Hij verloor twee (!) van zijn vier zonen dus hij weet wat lijden is, de oude meester. Daarom ook weten lezers uit alle werelddelen hem te vinden en krijgt hij vaak de meest schrijnende brieven. En ook heel eenvoudige brieven (Why are you such a massive wanker? TIM, SYDNEY, AUSTRALIA*). En alles daartussenin.

Hij probeert er elke week minstens een te beantwoorden, schrijft hij in zijn About.

Voor Cave zelf is zijn brievenrubriek, waarmee hij in 2018 begon, uitgegroeid tot een, en ik citeer, ‘levensveranderende en zielsverrijkende oefening in gemeenschappelijkheid en saamhorigheid’. Amen.

In aflevering 248 van zijn brievenrubriek, van augustus 2023, geeft hij antwoord op twee brieven, een schrijnende en een simpele zeg maar. Die eerste gaat over liedjes schrijven met behulp van ChatGPT. En wat er dán gebeurt. Hou je vast.

(Hier volgt mijn vrije vertaling, onderin vind je de oorspronkelijke tekst, in het Engels)

O ja, de zogeheten AI-assistent van WordPress gaf me feedback op mijn stuk. Die lees je onderin het stuk 🙂

*Vertaling op aanvraag.

Brief 1

Ik werk in de muziekindustrie en ook daar is er veel te doen over ChatGPT. Ik sprak een liedjesschrijver die ChatGPT gebruikte om zijn teksten te schrijven, omdat het zoveel ‘sneller en makkelijker’ was. Daar kon ik niets tegenin brengen. Ik weet dat je het al eerder over ChatGPT hebt gehad, maar wat is er mis met dingen sneller en makkelijker maken? Leon, Los Angeles, VS

Brief 2

Wat zou je mij als beginnende songwriter adviseren? Charlie, Leeds, Verenigd Koninkrijk

Beste Leon en Charlie,

In het scheppingsverhaal maakt God de wereld en alles wat zich daarin bevindt in zes dagen. Op de zevende dag rust hij. De rustdag is belangrijk omdat die suggereert dat de schepping een zekere inspanning van Gods kant vereiste, dat er een vorm van artistieke strijd had plaatsgevonden.

En deze worsteling is de impuls die Gods wereld zijn intrinsieke betekenis geeft. De wereld wordt daardoor zoveel meer dan een object vol andere objecten – ze is doordrongen van de vitale geest, de adem, van haar schepper.

ChatGPT verwerpt elke notie van creatieve struggle, de inspanningen die ons leven juist ziel geven en voeden waardoor het leven diepte en betekenis krijgt. ChatGPT verwerpt het idee dat er een collectieve, essentiële en onbewuste menselijke geest bestaat die ons bestaan schraagt en ons allemaal verbindt in en door ons gezamenlijke streven.

ChatGPT mechaniseert de verbeelding en versnelt daardoor de vercommercialisering van de menselijke geest. Die wordt daarmee tot handelswaar en dat maakt ons aandeel in het creatieve proces waardeloos en overbodig.

Die ‘liedjesschrijver’ met wie je sprak, Leon, die ChatGPT gebruikt om ‘zijn’ teksten te schrijven omdat het ‘sneller en makkelijker’ is, werkt mee aan de erosie van de ziel van de wereld en de geest van de mensheid en zou, om het heel netjes te zeggen, daar verdomme mee moeten stoppen als hij zichzelf tenminste nog liedjesschrijver wil blijven noemen.

ChatGPT ziet het creatieve proces en de uitdagingen die daarbij horen als niets meer dan een tijd verspillend ongemak dat in de weg staat van het product. Waarom zo je best doen, vraagt het in feite. Waarom al die inspanning? Waarom moeite stoppen in het artistieke proces en de beproevingen die daarbij komen kijken? Waarom zouden we het onszelf niet ‘sneller en gemakkelijker’ maken?

Toen de God van de Bijbel keek naar wat Hij geschapen had, deed Hij dat met een gevoel van voldoening en zag Hij dat ‘het goed was’. Het was goed omdat het iets van Hemzelf vergde en juist door zijn strijd werd de schepping doordrongen van een moreel gebod, namelijk liefde.

Charlie, ook al vereist het creatieve proces, het maken van dingen, een aanzienlijke inspanning, je draagt er in hoge mate mee bij aan het gigantische netwerk van liefde dat de basis vormt van het menselijke bestaan. Echt talloze verleidingen zijn uit op het ruïneren van je creatieve geest, maar geen enkele is duivelser dan die grenzeloze demoraliseringsmachine van je artistieke geest die we ChatGPT noemen.

Wij mensen voelen ons vaak hulpeloos in onze eigen kleinheid, maar toch vinden we altijd weer de veerkracht om mooie dingen te doen en te maken.

En precies daarin schuilt de zin van het leven.

De natuur herinnert ons hier voortdurend aan. De wereld wordt vaak neergezet als een louter kwaadaardige plek, maar toch laat de vreugde van de schepping zich voortdurend gelden. Als de zon opkomt en zijn licht laat schijnen op de struggles van de dag dansen de futen met hun witgemaskerde kop, bruinrode krans en zwarte kopveren baltsend over het water.

Juist ons streven, onze strijd, onze worsteling, is wat uiteindelijk zin geeft aan ons bestaan.

Deze stimulans, deze creatieve dans, die nu zo cynisch dreigt te worden ondermijnd, moet koste wat het kost worden verdedigd tegen dit kwaad. En zoals we ook massaal ten strijde zouden trekken tegen élk existentieel kwaad moeten we ons ook met hand en tand verzetten tegen ChatGPT. We vechten namelijk voor de ziel van de wereld.

Liefs, Nick

Hieronder de tekst in de originele taal.

Even eerst nog: de brief van Cave over hoe ChatGPT de menselijke ziel uitholt, is ook te zien en horen: hij wordt op een weergaloze manier voorgelezen door de Britse komiek en schrijver Stephen Fry, in de serie Letters Live, waarin artiesten opmerkelijke brieven voorlezen voor een live publiek. Deze editie met Fry – waar ook Olivia Colman en Woody Harrelson brieven voordroegen – vond plaats in de Royal Albert Hall in Londen op 16 november 2023.

Eerst nog even de twee korte lezersbrieven:

I work in the music industry and there is a lot of excitement around ChatGPT. I was talking to a songwriter in a band that was using ChatGPT to write his lyrics, because it was so much ‘faster and easier.’ I couldn’t really argue against that. I know you’ve talked about ChatGPT before, but what’s wrong with making things faster and easier?

LEON, LOS ANGELES, USA

Any advice to a young songwriter just starting out?

CHARLIE, LEEDS, UK

Dear Leon and Charlie,

In the story of the creation, God makes the world, and everything in it, in six days. On the seventh day he rests. The day of rest is significant because it suggests that the creation required a certain effort on God’s part, that some form of artistic struggle had taken place. This struggle is the validating impulse that gives God’s world its intrinsic meaning. The world becomes more than just an object full of other objects, rather it is imbued with the vital spirit, the pneuma, of its creator.

ChatGPT rejects any notions of creative struggle, that our endeavours animate and nurture our lives giving them depth and meaning. It rejects that there is a collective, essential and unconscious human spirit underpinning our existence, connecting us all through our mutual striving.

ChatGPT is fast-tracking the commodification of the human spirit by mechanising the imagination. It renders our participation in the act of creation as valueless and unnecessary.  That ‘songwriter ‘you were talking to, Leon, who is using ChatGPT to write ‘his’ lyrics because it is ‘faster and easier ,’is participating in this erosion of the world’s soul and the spirit of humanity itself and, to put it politely, should fucking desist if he wants to continue calling himself a songwriter.

ChatGPT’s intent is to eliminate the process of creation  and its attendant challenges, viewing it as nothing more than a time-wasting inconvenience that stands in the way of the commodity itself. Why strive?, it contends. Why bother with the artistic process and its accompanying trials? Why shouldn’t we make it ‘faster and easier?’

When the God of the Bible looked upon what He had created, He did so with a sense of accomplishment and saw that ‘it was good‘. ‘It was good ‘because it required something of His own self, and His struggle imbued creation with a moral imperative, in short love. Charlie, even though the creative act requires considerable effort, in the end you will be contributing to the vast network of love that supports human existence. There are all sorts of temptations in this world that will eat away at your creative spirit, but none more fiendish than that boundless machine of artistic demoralisation, ChatGPT.

As humans, we so often feel helpless in our own smallness, yet still we find the resilience to do and make beautiful things, and this is where the meaning of life resides. Nature reminds us of this constantly. The world is often cast as a purely malignant place, but still the joy of creation exerts itself, and as the sun rises upon the struggle of the day, the Great Crested Grebe dances upon the water. It is our striving that becomes the very essence of meaning. This impulse – the creative dance – that is now being so cynically undermined, must be defended at all costs, and just as we would fight any existential evil, we should fight it tooth and nail, for we are fighting for the very soul of the world.

Love, Nick

Zoals aangekondigd hier de feedback van de AI-assistent van WordPress (o ironie):

The content is primarily in Dutch. The text provides insights from Nick Cave’s responses to letters in his “The Red Hand Files.” It addresses the use of ChatGPT in songwriting and the erosion of the creative process. The content is well-structured and engaging, offering a compelling viewpoint. The use of images and relevant links enhances the reader’s experience. Overall, the content effectively conveys the depth of Nick Cave’s perspective and the impact of technology on creativity. The use of images and translations adds value to the post. Great job!

Erwin WijmanJuist ons streven geeft het leven zin – Nick Cave slaat ChatGPT knock-out

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.